การพัฒนาตนเอง

ปี พ.ศ. 2560

เข้าร่วมอบรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2560

เข้าร่วมอบรม  โครงการเสาวนาการเขียนรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2560

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน  2560

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร โดย ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร และทีมคณะวิทยากร

เข้าร่วมอบรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2560

เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมทบทวนและปรับปรุงการเขียนแผนการสอน คณะวิทยาการจัดการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 6 กันยายน 2560

เข้าร่วมอบรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2560

รับฟังข้อเสนอแนะจากท่าน รศ.ดร.บุหงา วัฒนะ และท่าน รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร