การพัฒนาตนเอง

ปี พ.ศ. 2557

อบรม ใน โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจกรอบ TQF ใน วันที่ 10 เมษายน 2557 ณ สวนป่ารีสอร์ท