การพัฒนาตนเอง

ปี พ.ศ. 2561

เข้าร่วมอบรมความรู้ด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เข้าร่วมอบรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าร่วมอบรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2561

ผ่านการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแอพพลิเคชันเชื่อมต่อฐานข้อมูลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแอพพลิเคชันเชื่อมต่อฐานข้อมูลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Oracle Excellence Student Workshop 2018” ในหลักสูตร “Oracle Database 12c Administration Essentials and Application Development Techniques for Enterprise Developer” ขึ้น  ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Oracle Excellence Student Workshop 2018” ในหลักสูตร “Oracle Database 12c Administration Essentials and Application Development Techniques for Enterprise Developer”

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การเขียนแอนดรอย์เชื่อมต่อฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์” โดย มาสเตอร์อึ่ง ระหว่างวันที่ 27 –  29 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 29 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นพี่เลี้ยงโครงการวิจัย: ความรู้ความเข้าใจจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์