การพัฒนาตนเอง

ปี พ.ศ. 2556

อบรมในโครงการฝึกอบรมติดตั้งซอร์ฟแวร์ Microsoft Windows และ Microsoft Office และโปรแกรมป้องกันไวรัส ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสำหรับบุคลากร ณ งานวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

อบรมในโครงการผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญหา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 4-5 เมษายน 2556