การพัฒนาตนเอง

ปี พ.ศ. 2559

อบรม ใน โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ อ.อาคารฝึกประการล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร

อบรม ใน โครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ณ อ.อาคารฝึกประการณ์ล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เข้าร่วมอบรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ประชุมกลุ่มย่อยกับท่าน ผอ.นุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา