การพัฒนาตนเอง

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เข้าร่วมออบรมออนไลน์ โครงการอบรมแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นและระบบคลังหน่วยกิต ครั้งที่1/64

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ หลักเกณฑ์และเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ ตีพิมพ์อย่างไรเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ประชุมปฎิบัติการ “จัดทำรายละเอียดหลักสูตรระยะสั้น”

วันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2564 เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ การอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกาาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” (Cooperative and Work-Integrated Education : CWIE)

โครงการสัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 NIDA
วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น.