โครงงานนักศึกษาในที่ปรึกษา

ปี พ.ศ. 2563

สุจิตรา ฉิมมาลี, สุวนันท์ ชอบสมัย. (2563). ระบบจองคิวรถเกี่ยวข้าวบ้านกรวด อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์. โครงงานปริญญานิพนธ์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

ระบบจองคิวรถเกี่ยวข้าวบ้านกรวด อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ชลมาตร ภักดิ์ใส, รัฐิยากร วรธรรม. (2563). ระบบการจองคิวร้ายเสริมสวยนิวไฮไลท์. โครงงานปริญญานิพนธ์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

ระบบการจองคิวร้ายเสริมสวย

นงนภัส ยิ่งยศ, วีระศักดิ์ ราชมาจักร์, ศักดิ์ศิลป์ พรมด้าว. (2563). การพัฒนาเว็บไซต์บริการสั่งซื้อสินค้านำเข้าจากจีน. โครงงานปริญญานิพนธ์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.