โครงงานนักศึกษาในที่ปรึกษา

ปี พ.ศ. 2558

ภัทรกัญญา สุภิษะ, สร้อยสุดา สุวงษ์, อัมรินทร์ พระงาม, อุษา ร้อยมาลา. (2558). การพัฒนาเว็บไซต์ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์สำหรับโรงเรียนสวายวิทยาคาร. โครงงานปริญญานิพนธ์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

การพัฒนาเว็บไซต์ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์สำหรับโรงเรียนสวายวิทยาคาร

เสาวลักษณ์ ฉัตรทัน, หนึ่งฤทัย นิลแก้ว, อภิญญา สุขเหลือ. (2558). การพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวในอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์. โครงงานปริญญานิพนธ์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

การพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวในอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

วุฒิพงษ์ ฉิมงาม, สุพัตรา จำปาสุข, อดิศักดิ์ ทุมจาน, อารีรัตน์ งามแสง. (2558). การพัฒนาเว็บไซต์รับซื้อ-ขายมันสำปะหลังร้านมิตรรุ่งเรือง. โครงงานปริญญานิพนธ์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

การพัฒนาเว็บไซต์รับซื้อ-ขายมันสำปะหลังร้านมิตรรุ่งเรือง

ผกาย ไก่แก้ว, อรรถชัย จำเนียรกูล, อรุณรัตน์ บุญปก, อัตถสิน คนึงเพียร. (2558). การพัฒนาเว็บไซต์การจองห้องพักแสนสบายเพลสแอดสะพานดาวออนไลน์. โครงงานปริญญานิพนธ์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

การพัฒนาเว็บไซต์การจองห้องพักแสนสบายเพลสแอดสะพานดาวออนไลน์

ศิริพร ป้องจันทร์, สุทธิดา บุตรแวว, อัคพล เติมสุข, วิเชียร กายะสิทธิ์. (2558). การพัฒนาเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์วัดเขาศาลา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ . โครงงานปริญญานิพนธ์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

การพัฒนาเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์วัดเขาศาลา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

ชัยวัฒน์ วันดี, นันทนา นพเก้า, จันทร์แรม สิมมาลา, รัตติยา ทองศรี. (2558). การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสำหรับการเรียนการสอน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ . โครงงานปริญญานิพนธ์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสำหรับการเรียนการสอน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เจษฎา ศิลาไกร, ธิติ สุคันธวงศ์, อันเดรอัสไพรินทร์ เองเงลมันน์. (2558). การพัฒนาเว็บไซต์รวมร้านสเต็กในอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ . โครงงานปริญญานิพนธ์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

การพัฒนาเว็บไซต์รวมร้านสเต็กในอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ศิราภรณ์ แหวนวงษ์, ศิริรัตน์ ลักษณะจันทร์, สุธีรา มังษะชาติ, สันติภาพ สาลี. (2558). การพัฒนาเว็บไซต์บันทึกกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง. โครงงานปริญญานิพนธ์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

การพัฒนาเว็บไซต์บันทึกกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง