โครงงานนักศึกษาในที่ปรึกษา

ปี พ.ศ. 2561

รัตตัญญู ดาศรี, ลาวัลย์ วิเศษสุทธิ์, วิชาญ เพ่งพิศ. (2561). การพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์. โครงงานปริญญานิพนธ์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

การพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

สุรินทร หาญยิ่ง, อนันตสิทธิ์ ภาเจริญ. (2561). เว็บไซต์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ. โครงงานปริญญานิพนธ์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

เว็บไซต์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ