โครงงานนักศึกษาในที่ปรึกษา

ปี พ.ศ. 2562

เกวรินทร์ แซ่คู, ประดิษฐ์ สืบโสดา. (2562). การพัฒนาเว็บไซต์จำหน่ายโทรศัพท์มือถือร้านช่อตะวันโมบาย. โครงงานปริญญานิพนธ์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

ผกากรอง คานงาม, ธนธันย์ นราพจนวงศ์. (2562). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลร้านนกเขาไดนาโมเชื้อเพลิงและส่งเสริมบริการลูกค้าสัมพันธ์. โครงงานปริญญานิพนธ์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

การพัฒนาเว็บไซต์จำหน่ายโทรศัพท์มือถือร้านช่อตะวันโมบาย และ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลร้านนกเขาไดนาโมเชื้อเพลิงและส่งเสริมบริการลูกค้าสัมพันธ์

ธิดารัตน์ ผายพิมาย, ณัฐชาต บุญเต็ม. (2562). การพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์. โครงงานปริญญานิพนธ์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

การพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

เพทาย​ ทีพารัตน์, วุฒิชัย​ งามนัก, สรวิชญ์​ หาญยิ่ง. (2562). การพัฒนาเว็บไชต์ประชาสัมพันธ์สโมสรฟุตบอลสุรินทร์ชิตี้. โครงงานปริญญานิพนธ์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

การพัฒนาเว็บไชต์ประชาสัมพันธ์สโมสรฟุตบอลสุรินทร์ชิตี้

ธัญญาภรณ์ เหลาเลิศ, สุพรรณี วงศ์วัน. (2562). การพัฒนาระบบการสั่งซื้อน้ำดื่มสมุนไพรออนไลน์ ตราสุธิดา เฉาก๊วย. โครงงานปริญญานิพนธ์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

การพัฒนาระบบการสั่งซื้อน้ำดื่มสมุนไพรออนไลน์ ตราสุธิดา เฉาก๊วย

ธาดา สมานมิตร, จักรพรรดิ์ เเพงเจริญ. (2562). การพัฒนาเว็บไซต์ร้าน AD การยาง จังหวัดสุรินทร์. โครงงานปริญญานิพนธ์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

การพัฒนาเว็บไซต์ร้าน AD การยาง จังหวัดสุรินทร์

นารีรัตน์ ภูชำนิ, ลัดดาวรรณ แข็งกล้า, วธิดา คำสอน. (2562). การพัฒนาระบบขายเครื่องสำอางออนไลน์ ร้าน โบเต้. โครงงานปริญญานิพนธ์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

การพัฒนาระบบขายเครื่องสำอางออนไลน์ ร้าน โบเต้

เกษตะวัน เจริญศิริ, ณัฐพากย์ ดาศรี, รัฐพล สายกระสุน. (2562). การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการบริหารจัดการน้ำดื่มประชารัฐไพรทิพย์ บ้านทวารไพร ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์. โครงงานปริญญานิพนธ์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการบริหารจัดการน้ำดื่มประชารัฐไพรทิพย์ บ้านทวารไพร ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์