โครงงานนักศึกษาในที่ปรึกษา

ปี พ.ศ. 2557

จินตนา มานะศรี, ปวีณา ประเสริฐศรี, วิไลลักษณ์แสนกล้า. (2557). การพัฒนาระบบสารสนเทศฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. โครงงานปริญญานิพนธ์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.