โครงงานนักศึกษาในที่ปรึกษา

ปี พ.ศ. 2560

ทศพล บุญยอม, ฤทัยกนก ยิงดัง. (2560). การพัฒนาเว็บไซต์ร้านจำหน่ายข้าวสาร. โครงงานปริญญานิพนธ์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

การพัฒนาเว็บไซต์ร้านจำหน่ายข้าวสาร

น้ำฝน พรหมหงษ์, ปาริฉัตร บุญชูงาม. (2560). การพัฒนาเว็บไซต์ขายอะไหล่รถจักรยานยนต์ออนไลน์ (ร้านตากร). โครงงานปริญญานิพนธ์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

การพัฒนาเว็บไซต์ขายอะไหล่รถจักรยานยนต์ออนไลน์ (ร้านตากร)

นิตยา พิมพ์แมน, ยุทธนา บุสบก. (2560). การพัฒนาระบบการจัดการร้านค้าปลีกสำหรับร้านถาวร. โครงงานปริญญานิพนธ์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

การพัฒนาระบบการจัดการร้านค้าปลีกสำหรับร้านถาวร

สุนิษา วิสารัตน์, อริษา คงตระกูลชัยเดชง. (2560). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบัญชีครัวเรือน. โครงงานปริญญานิพนธ์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

ประดับ นามวัฒน์, วิภา บุตรงาม. (2560). การพัฒนาระบบออมทรัพย์โรงเรียนบ้านตาเมาะ. โครงงานปริญญานิพนธ์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบัญชีครัวเรือน และการพัฒนาระบบออมทรัพย์โรงเรียนบ้านตาเมาะ