การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

5 กรกฎาคม 2561 นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 12 คน เข้าร่วมอบรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ประจำปี 2561 จัดโดย สสว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ประจำปี 2561

24 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561 นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 คน ร่วมผลิตคลิปวิดีโอกับนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ เรื่อง “เลิก.. ก่อนที่จะสาย” อำนวยการผลิต โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ในโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจผลิตคลิปวิดีโอกับนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ เรื่อง “เลิก.. ก่อนที่จะสาย”

24 สิงหาคม 2561 นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 6 คน ไปประกวดผลงานใน โครงการริเริ่มธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อริเริ่มธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup : S1) ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

โครงการริเริ่มธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อริเริ่มธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup : S1)

13 มีนาคม 2562 นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 7 คน เข้าร่วมอบรมภายใต้หัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อ” ตามโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดสุรินทร์ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ และส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวิดีโอ เรื่อง “เชอรี่กับครีมหน้าขาว” ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันในระดับประเทศ

ประกวดคลิปวิดีโอ เรื่อง “เชอรี่กับครีมหน้าขาว”

30 เมษายน 2562 นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 2 คน เข้าร่วมอบรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ประจำปี 2562 จัดโดย สสว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ประจำปี 2562

30 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2562 นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 คน เข้าร่วมอบรมเข้าร่วมแข่งขัน ICDL Thailand Digital Challenge 2019 (National Round) แห่งประเทศไทย เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันในระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร

การแข่งขัน ICDL Thailand Digital Challenge 2019 (National Round) แห่งประเทศไทย

วันที่ 24 กค 2562 นำนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 7 คน เข้าร่วมการแข่งขัน E-Sports Gems (ROV) ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา “SPSC E-Sports Games ครั้งที่ 2″ ณ ตึก 41 คณะครุศาสตร์ มรภ.สุรินทร์