คณะกรรมการดำเนินงาน

พ.ศ. 2563

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 0236/ 2563 เรื่อง คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาสื่อ e-Learning เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบ Platform Moodle SRRU ลงวันที่ 14 เมษายน 2563

คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 0080/ 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ลงวันที่ 27 เมษายน 2563
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร https://jmsr.srru.ac.th/