คณะกรรมการดำเนินงาน

พ.ศ. 2562

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 0157/ 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562