กิจกรรมการเรียนการสอน

บูรณาการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กับการบริการวิชาการ

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เฟสบุ๊ค (Facebook)

ส่วนหนึ่งของการสอนโดยใช้สื่อสังคมเป็นฐาน