My Cited

ปีที่ตีพิมพ์บทความ 2564

วราลักษณ์ มาประสม, นวัฒกร โพธิสาร, จักรกฤช ใจรัศมี, วิจิตรา โพธิสาร, อนุชาวดี ไชยทองศรี, ปฏิวัติ ยะสะกะ, วีรยา มีสวัสดิกุล, จันทร์ดารา สุขสาม, สมพงษ์ วะทันติ. (2564). “ผลการใช้สื่อดิจิทัลเทคโนโลยีความจริงเสริมสร้างแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมขอมในสี่จังหวัดอีสานใต้ : นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ.” วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 16(2) พฤษภาคม – สิงหาคม 2564. (รอตีพิมพ์).

ฐาน 1 รอบที่ 4 (รับรองผล พ.ศ.2563 - 2567)