[1] Suwichai PHUNSA, Nawuttagorn POTISARN, Suwich TIRAKOAT. Edutainment-Thai Art of Self-Defense and Boxing by Motion Capture Technique. Proceeding of International Conference on Computer Modeling and Simulation; Feb 20-22; Macau, China. 2009 pp. 152-155 Download

[2] นวัฒกร โพธิสาร, จิรัฏฐา ภูบุญอบ และมนัสวี แก่นอำพรพันธ์. การออกแบบเกมที่เน้นผู้เล่นเป็นสำคัญสำหรับเกมมวยไทยแบบสามมิติ. การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4; 9-10 สิงหาคม; อุบลราชธานี ประเทศไทย. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2553  Download

[3] นวัฒกร โพธิสาร, วิจิตรา น้อยสงวน, จิรัฏฐา ภูบุญอบ และมนัสวี แก่นอำพรพันธ์. การพัฒนาเกมที่เน้นผู้เล่นเป็นสำคัญสำหรับเกมมวยไทยแบบสามมิติ. การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIT 2011); ศาลายา ประเทศไทย. มหาวิทยาลัยมหิดล; 2554  Download

[4] Suwichai PHUNSA and Nawuttagorn POTISARN. “Educational Impact of Digital Visualization Tools for Similar Character Modeling”. Proceeding of the 8th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2011); Mahidol University, Nakhon Pathom, Thailand. 2011. pp. 177-182  Download

[5] วิจิตรา โพธิสาร, นวัฒกร โพธิสาร, บวรศักดิ์ โสดาธาตุ และชัยวัฒน์ บุญดี. “การออกแบบบทเรียนออนไลน์เพื่อแก้ไขมโนมติที่คลาดเคลื่อน วิชา โครงสร้างเต็มหน่วย” การประชุมวิชาการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4; กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. 7-8 กรกฎาคม; 2554  Download

[6] วิจิตรา โพธิสาร, นวัฒกร โพธิสาร และศิรสิทธิ์ ไกรสะรัมย์. “สื่อศึกษาบันเทิงเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ด้วยแอนนิเมชันสามมิติ กรณีศึกษา เรือมอันเร” การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 8; วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับพิเศษ. มหาสารคาม ประเทศไทย; 2555 Download

รับรางวัลนำเสนอภาคบรรยายดีเด่น สาขาวิทยาการสารสนเทศ

[7] นวัฒกร โพธิสาร, โสภณ ผลประพฤติ และมณีรัตน์ ลิขิตดำรงเกียรติ. “การทดสอบประสิทธิภาพเทคนิคการจับการเคลื่อนไหวด้วยอุปกรณ์ไมโครซอฟต์ไคนิกส์ กรณีศึกษา ท่ามวยไทย” การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 8; วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับพิเศษ. มหาสารคาม ประเทศไทย; 2555

[8] Wijittra POTISARN and Nawuttagorn POTISARN. “Developing Multimedia for Hearing-Impaired Children Watching Reum An-re, a Famous Folk Dance of Surin Province”, Proceeding of the 1th International Conference on Innovation in Education(ICIE 2012); Bangkok Thailand, November 7-9, 2012 Link Download

[9] สุริยัน รักษา, ลิขิต พานิชรัมย์, วิจิตรา โพธิสาร, นวัฒกร โพธิสาร, ทองล้วน สิงห์นันท์ และ นัฐกณ วิเศษวงษา. “การพัฒนาแผนที่สามมิติสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์” การประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 และสัมมนาวิชาการราชมงคลสุรินทร์ครั้งที่ 5; สุรินทร์ ประเทศไทย; 2556 Download

10] นวัฒกร โพธิสาร, วราลักษณ์ คำเนตร, ปฏิวัติ ยะสะกะ, สหเทพ ค่ำสุริยา และจักรกฤช ใจรัศมี. “การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนบนเว็บเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ” การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 และสัมมนาวิชาการราชมงคลสุรินทร์ครั้งที่ 6; สุรินทร์ ประเทศไทย; 2557 Download

[11] วิจิตรา โพธิสาร, นวัฒกร โพธิสาร, และวาทการ มูลไชยสุข. “การทดสอบประสิทธิภาพสื่อมัลติมีเดียบนโมบายแอพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้การเต้นรำพื้นเมือง เรื่อง เรือมอันเร” การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 10; วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับพิเศษ. มหาสารคาม ประเทศไทย; 2557 Link Download

[12] Nawuttagorn Potisarn, Werawon Sritalanook, Umaporn Chaisoong, Vinid Yuenying, Songpon Satsue. “Studying Students Satisfaction in Bachelor of Technology Program in Multimedia Technology in the Faculty of Management Technology, Rajamangala University of ISAN, Surin Campus on the Instruction and Materials of Learning Support in Academic Year 2014” Proceeding of the 2nd National and International Conference on Administration and Management; KU Home, Bangkok Thailand, January 29, 2016. 

[13] อุมาพร ไชยสูง, จันทร์ดารา สุขสาม, และนวัฒกร โพธิสาร. “การศึกษาความตระหนักรู้ และยอมรับถึงการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” การประชุมวิชาการระดับชาติ และราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8 วิจัยเพื่อประเทศไทย 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์; สุรินทร์ ประเทศไทย; 22-23 ธันวาคม 2559.Download

[14] วิจิตรา โพธิสาร, นวัฒกร โพธิสาร และชูวงศ์ พรหมบุตร. “การศึกษาการยอมรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสุรินทร์” การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4; เพชรบูรณ์ ประเทศไทย; 10 มีนาคม 2560. Download

[15] นวัฒกร โพธิสาร. “การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบปริภูมิไซเบอร์” วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1; กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย; มกราคม-มิถุนายน 2560.Download

[16] นวัฒกร โพธิสาร. “การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้แบบนำตนเองของผู้เรียนในการสอนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน” การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11; อุบลราชธานี ประเทศไทย; 11 กันยายน 2560.  Link Download

[17] วราลักษณ์ มาประสม, นวัฒกร โพธิสาร และจันทร์ดารา สุขสาม. “ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในวิชาระบบสารสนเทศในองค์กร”. ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ2017 “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”, 26 ธันวาคม 2560. สุรินทร์. 42-60. Download

[18] วราลักษณ์ มาประสม, นวัฒกร โพธิสาร และจันทร์ดารา สุขสาม. “การพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียนสำหรับรายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิกในศตวรรษที่ 21”. ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ นวัตกรรม และเทคโนโลยีวิชาการ 2017 “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”, 26 ธันวาคม 2560. สุรินทร์. 31-57. Download

[19] จักรกฤช ใจรัศมี, นวัฒกร โพธิสาร, สุภาวดี ค้อมคิรินทร์ และพีรพงศ์ ทองฝอย. “การประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ 360 องศาเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์”. ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2 (ฉบับพิเศษ), 6 มิถุนายน 2562. กรุงเทพมหานคร. 1-8. Download

[20] นวัฒกร โพธิสาร, วิจิตรา โพธิสาร, โกเมท จันทรสมโภชน์, สันติ ครองยุทธ และ มัญญนา จำปาเทศ. “สื่อประสมสำหรับการตลาดออนไลน์”. ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2, 6 มิถุนายน 2562. กรุงเทพมหานคร. 84-91. Download

[21] นวัฒกร โพธิสาร, วิจิตรา โพธิสาร, ศิรินทิพย์ พิศวง, จักรกฤช ใจรัศมี และ พุฒิพงษ์ รับจันทร์. “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดสำหรับโอท็อปนวัตวิถีในจังหวัดสุรินทร์” วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2563. Download

[22] สหเทพ ค่ำสุริยา, วราลักษณ์ มาประสม, นวัฒกร โพธิสาร, ศรอนงค์ นามเวช และกรรณิการ์ กำเนิดบุญ. “การถ่ายทอดเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลเทคโนโลยีความจริงเสริม เพื่อการเรียนรู้ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอมอีสานใต้ในสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์” ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, 17-18 กันยายน 2563. สุรินทร์. 118-128 Download

[23] วราลักษณ์ มาประสม, นวัฒกร โพธิสาร, จักรกฤช ใจรัศมี, วิจิตรา โพธิสาร, อนุชาวดี ไชยทองศรี, ปฏิวัติ ยะสะกะ,    วีรยา มีสวัสดิกุล, จันทร์ดารา สุขสาม, และสมพงษ์ วะทันติ. “ผลการใช้สื่อดิจิทัลเทคโนโลยีความจริงเสริมสร้างแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมขอมในสี่จังหวัดอีสานใต้ : นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ”  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ปีที่ 16 ฉบับที่ 2; ยะลา ประเทศไทย; พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 Download