อาจารย์ที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวด

รางวัลระดับสถาบัน

รางวัลชนะเลิศ  การประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์การประหยัดน้ำ จัดโดยแผนกงานอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วันที่ 31 กรกฏาคม 2560

รางวัลระดับจังหวัด

รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” จังหวัดสุรินทร์  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์

รางวัลชนะเลิศ  การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่อ” จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์

รางวัลระดับกลุ่มจังหวัด

รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ จัดขึ้นที่เดอะมอลล์โคราช วันที่ 23 กันยายน 2560 ได้รับเกียรติจากคุณธนิตย์ จิตนุกูล ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังเป็นผู้มอบรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่เดอะมอลล์โคราช วันที่ 3-4 กันยายน 2562 

รางวัลระดับภูมิภาค

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในโครงการประกวด EGAT Animation Awards 2019 ภายใต้แนวคิด ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562

รางวัลระดับประเทศ

รางวัลรองชนะเลิศ โครงการประกวดสุดยอดแอนิเมชั่น เงินออมสร้างชาติ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 3 ตุลาคม 2559

รางวัลชมเชย การประกวดสื่อ Motion Infographic ในโครงการสื่อสร้างสรรค์คนไทยสุขภาพดี ปี 2 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2560

รางวัลแอนิเมชันยอดเยี่ยม ในงาน “Lazada Short Film Contest 2017” หัวข้อ “How can Lazada transform your daily life?” โครงการ Lazada Scorlarship 2017 ณ สำนักงานลาซาด้าประเทศไทย อาคารภิรัช กรุงเทพฯวันที่ 8 ธันวาคม 2560 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) ในโครงการประกวด Brand Logo & Mascot ณ ศาลาเพียงดิน พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคลิปวิดีโอ ในโครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด และรางวัลชมเชย ประเภทแอนิเมชัน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา วันที่ 21 กันยายน 2563