ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล นายนวัฒกร โพธิสาร (Mr.Nawuttagorn Potisarn)
e-mail: nawuttagorn.po@rmuti.ac.th
มือถือ: 086-638-2433

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2554 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2549 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2547 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
พ.ศ. 2545 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
พ.ศ. 2542 มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
พ.ศ. 2555 – 2556 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
พ.ศ. 2554 – 2555 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
พ.ศ. 2549 – 2553 ตำแหน่งผู้ช่วยสอน สาขาวิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับเกียรติบัตรจากท่านนกยกสภามหาวิทยาลัยฯ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทยรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมในโครงการจัดประกวดและแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย มทร.อีสาน ครั้งที่ 2รับเกียรติบัตรรางวัลนำเสนอภาคบรรยายดีเด่น จากศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ประเทพาอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดในโครงการประกวด Brand Logo & Mascotอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสุดยอดแอนิเมชั่น เงินออมสร้างชาติอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำนักศึกษาเข้าร่วมในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์อาจารย์ที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่อ” จังหวัดสุรินทร์อาจารย์ที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์การประหยัดน้ำอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการวิจัยการเผยแพร่งานวิจัยผ่านนวัตกรรมการพัฒนานักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่นอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการโครงการประกวด Brand Logo & Mascot พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการตัดสินรางวัล โครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท STOP MOTION เนื่องในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 [BRICC III]วิทยากร โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปี 2562 เพื่อนำไปสู่การผลิตหนังสั้น จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์กรรมการตรวจประเมินการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ AUCC 2019  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายหัวหน้า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ” ปีงบประมาณ 2558หัวหน้า โครงการกิจกรรมประกวด “การออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ” เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน ปีงบประมาณ 2558หัวหน้า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ” ปีงบประมาณ 2559หัวหน้า โครงการกิจกรรมประกวด “การออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ” เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน ปีงบประมาณ 2559หัวหน้า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ” ปีงบประมาณ 2561หัวหน้า โครงการกิจกรรมประกวด “การออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ” เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน ปีงบประมาณ 2561หัวหน้า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ” ปีงบประมาณ 2562หัวหน้า โครงการกิจกรรมประกวด “การออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ” เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน ปีงบประมาณ 2562อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ณ บ.วิธิตาแอนิเมชัน จำกัดอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ณ บริษัท GMM GRAMMY จำกัด

ประสบการณ์การสอน

ประสบการณ์สอน สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ (ตำแหน่งอาจารย์ พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน)
หลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
• Information System in Organization
• Multimedia
• Data Communications and Networking
• Computer and Information Technology
• Intranet and Internet System
• Drawing for Animation
• Senior Project
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
• Mass Communication Technology
• Languages for Mass Communication
• Technology for Mass Communication
• Aesthetic and Sound Designs
• Principles of Animation
• Graphic Designs
• Information Technology for Mass Communication
• Languages for Mass Communication
• Basic Animation Production
• Advanced Animation Production
• Digital Video Productions
• Multimedia Technology Project 2
• Preparation for Cooperative Education in Multimedia Technology
• Cooperative Education in Multimedia Technology
• 3D Designs

ประสบการณ์สอน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ (ตำแหน่งอาจารย์ พ.ศ. 2555-2556)
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
• Computer Graphics
• Software Package
• Information Technology in Industrial Management
• Multimedia System
• Computer System and Industrial Applications
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
• Computer for Design
• Culture and Design
• Graphic Communication

ประสบการณ์สอน สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ตำแหน่งอาจารย์ พ.ศ. 2554-2555)
• Electronics in Media Production
• Desktop Publishing
• Digital Editing
• Audio Production1
• Website Design and Development
• Digital Motion
• Interactive Media Production
• Computer for 3D

ประสบการณ์สอน สาขาวิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ตำแหน่งผู้ช่วยสอน พ.ศ. 2549-2553)
• Introduction to Computer Simulation and Animation
• Advance Computer Simulation and Animation
• Visualizing Digital
• Digital Media2