“หมายเหตุ
* หมายถึง ตำแหน่งผู้ช่วยสอน สาขาวิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
** หมายถึง ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
*** หมายถึง ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
**** หมายถึง ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์”

23-24 ต.ค. 2552 * วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม Adobe Premier และ Adobe After Effect ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

13-17 มิ.ย. 2554 ** วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง 3D Animation โดยใช้ Maya ณ อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

4 มิ.ย.-30 ก.ย. 2555 ** ผู้ดำเนินรายการสอนออกอากาศการศึกษาทางไกล รายการคอมพิวเตอร์ 3 มิติ โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บันทึกเทปรายการ ณ แผนกเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยโทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

8 มิ.ย. 2555 ** วิทยากร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การผลิตสื่อการสอนออนไลน์สำหรับครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

3-5 ก.ย. 2555 *** วิทยากร โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2555 ณ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

28-30 ม.ค. 2556 *** วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การผลิตการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เบื้องต้น” ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

13-14 มี.ค. 2556 *** วิทยากร โครงการอบรมเยาวชนสร้างสื่อป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2556 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.)

10 ส.ค. 2556 *** วิทยากร โครงการอบรมสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิตอล (Digital Publishing) ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign ณ โรงฝึกเซรามิก สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

29 พ.ย. 2557 **** วิทยากร ให้ความรู้ ภายใต้หัวข้อเรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ (web site) และทักษะ Animation ณ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ จังหวัดสุรินทร์

30 ม.ค.-1 ก.พ. 2558 **** หัวหน้า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทจ.1305 ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

27 ก.พ. 2558 **** หัวหน้า โครงการกิจกรรมประกวด “การออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ” เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คทจ.2214 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

24-26 พ.ย. 2558 **** หัวหน้า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทจ.1209 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

4 ธ.ค. 2558 **** หัวหน้า โครงการกิจกรรมประกวด “การออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ” เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทจ.1209 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

18 ก.พ. 2559 **** วิทยากร โครงการกิจกรรม “ค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม” ณ ห้องชัยพฤกษ์แดง อาคารคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

18-21 ม.ค. 2561 **** หัวหน้า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ” และกิจกรรมประกวด “การออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ” เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอาเซียนงบประมาณปี 2561 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทจ.1209 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

1-4 ก.พ. 2561 **** หัวหน้า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ” และกิจกรรมประกวด “การออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ” เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอาเซียนงบประมาณปี 2561 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ/เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทจ.1209 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

3 ก.พ. 2562 **** กรรมการตัดสินรางวัล โครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท STOP MOTION กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เนื่องในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 [BRICC III]

23-24 ก.พ. 2562 **** วิทยากร โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปี 2562 เพื่อนำไปสู่การผลิตหนังสั้น กลุ่มเป้าหมายกลุ่มตัวแทนเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ณ สวนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์ จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์

14-15 ส.ค. 2562 **** วิทยากร โครงการฝึกอบรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการเพิ่มช่องทางการขาย ประจำปี 2562 กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการในจังหวัดสุรินทร์ ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

13 มี.ค. 2562 **** วิทยากร โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มเป้าหมายเยาวชนในจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์

6-7 ก.ย. 2562 **** วิทยากร โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อโมชันกราฟิก กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ จัดโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

25-28 กรกฎาคม 2563**** วิทยากร โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องเงินจังหวัดสุรินทร์ OTOP หัวข้อ “การออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องเงิน” กลุ่มเป้าหมายวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านเครื่องเงิน ณ ศาลาประชมหมู่บ้านในอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

กรกฎาคม-สิงหาคม 2564**** ที่ปรึกษาด้านออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์กลุ่มสมุนไพรกันตรวจระมวล โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME-Early Stage: All Stars) ประจำปี 2564 กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการใหม่ในจังหวัดสุรินทร์ แหล่งทุน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)