รางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรม เรื่อง การพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเทคโนโลยีความจริงเสริมแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอมอีสานใต้ 4 จังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ในโครงการจัดประกวดและแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย มทร.อีสาน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ  ได้รับเกียรติจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยฯ  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย วันที่ 25 เมษายน 2562  ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รางวัลนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่น สาขาวิทยาการสารสนเทศ ได้รับเกียรติจาก  ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ประเทพา  เป็นผู้มอบรางวัล  เนื่องในงานประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 8” ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม