Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
7
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน Office 365 สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์” 1:00 am
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน Office 365 สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์” @ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 28203 ชั้น 2 อาคาร 28
Aug 7 @ 1:00 am
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน Office 365 สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์” @ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 28203 ชั้น 2 อาคาร 28
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน Office 365 สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์” ในวันพุธที่ 7  สิงหาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 28203 ชั้น 2 อาคาร 28
9
10
อบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC 9:00 am
อบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC @ ศูนย์ภาษา
Aug 10 @ 9:00 am – Aug 11 @ 5:00 pm
อบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC @ ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 044710047 ต่อ 0703
นัดชดเชยการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1:00 pm
11
อบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC 9:00 am
อบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC @ ศูนย์ภาษา
Aug 11 @ 9:00 am – Aug 12 @ 5:00 pm
อบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC @ ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 044710047 ต่อ 0703
สอนวิชา การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล 11:30 am
17
อบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC 9:00 am
อบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC @ ศูนย์ภาษา
Aug 17 @ 9:00 am – Aug 18 @ 5:00 pm
อบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC @ ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 044710047 ต่อ 0703
วันสุดท้ายของการส่งบทความวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 5:00 pm
วันสุดท้ายของการส่งบทความวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา @ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
Aug 17 @ 5:00 pm
วันสุดท้ายของการส่งบทความวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา @ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เลขที่ ๑ ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ +๖๖๘ ๐๕๗๒ ๒๗๑๕ หรือ o๒ ๑๖o ๑๓๔๑  ต่อ ๑๕ เว็บไซต์วารสารวิจัยและพัฒนา : https://www.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/index เว็บไซต์วารสารสวนสุนันทาวิชการและวิจัย : http://journal.ssru.ac.th/index.php/ssajournal/index
18
อบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC 9:00 am
อบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC @ ศูนย์ภาษา
Aug 18 @ 9:00 am – Aug 19 @ 5:00 pm
อบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC @ ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 044710047 ต่อ 0703
สอนวิชา การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล 11:30 am
23
พบ รศ.สมนึก 1:00 pm
พบ รศ.สมนึก @ มหาสารคาม
Aug 23 @ 1:00 pm – 4:00 pm
พบ รศ.สมนึก @ มหาสารคาม
 
24
อบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC 9:00 am
อบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC @ ศูนย์ภาษา
Aug 24 @ 9:00 am – Aug 25 @ 5:00 pm
อบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC @ ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 044710047 ต่อ 0703
25
อบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC 9:00 am
อบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC @ ศูนย์ภาษา
Aug 25 @ 9:00 am – Aug 26 @ 5:00 pm
อบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC @ ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 044710047 ต่อ 0703
สอนวิชา การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล 11:30 am
30
English Camp 7:00 am
English Camp @ โรงแรมเวโรน่าทับลาน
Aug 30 @ 7:00 am – Aug 31 @ 6:00 pm
English Camp @ โรงแรมเวโรน่าทับลาน
โรงแรมเวโรน่าทับลาน English camp 30 – 31 ส.ค. 62 ซึ่งคืนการแสดงคือ วันที่ 30 ส.ค.62
31
วันสุดท้ายของการส่งรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 8:00 am
วันสุดท้ายของการส่งรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 @ สถาบันวิจัยและพัฒนา
Aug 31 @ 8:00 am
วันสุดท้ายของการส่งรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 @ สถาบันวิจัยและพัฒนา
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ชั้น 2 อาคาร วช. 4 ที่อยู่เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 412 – 413 โทรสาร 0 2940 5495 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ project.parb@nrct.go.th